Om Asperger syndrom

Asperger syndrom er en nevropsykologisk tilstand på autismespekteret. Mennesker med Asperger har ikke hemming av språket eller generelle forsinkelser slik andre former for autisme kan ha. Evneprofilen er ujevn, noe som gjør det vanskelig for omgivelsene å forstå hva man klarer og ikke klarer. Vi med asperger blir både overvurdert og undervurdert. Diagnosen har navn etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger som beskrev symptomene i 1944.

Asperger er en annerledes måte å tenke og kommunisere på. Hjernen tar inn og bearbeider informasjon annerledes. Det er en usynlig sosial funksjonshemming. Vi kan slite med å svare på hverdagslige spørsmål som ”Hvordan har du det?” fordi vi tenker at vi må svare på det som det ble spurt om, bokstavelig det og da kan vi jo ikke bruke fraser som dere andre gjør når dere småprater. Vi må si hvordan det egentlig går, og det vil ikke alle høre.
Symptomer og diagnosetrekk

Syndrom betyr en samling av symptomer eller trekk som finnes samtidig. Man trenger ikke ha alle symptomene for å få diagnose. Derfor kan folk med Asperger være veldig ulike.

 • Begrenset evne til sosial omgang
 • Vansker med å oppfatte sosiale spilleregler
 • Spesielle og begrensede interesser
 • Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner
 • Kommunikasjonsproblemer og forståelsesvansker
 • Ujevn evneprofil
 • Motorisk klossethet
 • Langsomt psykomotorisk tempo
 • Persepsjonsvansker, oppfatter sanseinntrykk annerledes.
 • Søvnvansker
 • Over eller under aktiv

Årsak

Det finnes ingen kjent årsak, men arv spiller en rolle. Cirka halvparten har en nær slektning med diagnosen eller med autistiske trekk. Asperger syndrom er medfødt, og skyldes ikke forhold i oppveksten, men symptomene blir ikke synlig før etter treårsalderen. Noen blir ikke oppdaget før de er voksne, fordi de er gode til å kopiere akseptert adferd eller blir diagnostisert med andre lidelser mens aspergeren ligger i bunnen.

Forekomst

Noen studier av forekomst rapporterer at omtrent 6 av 1000 personer har en autismespekterdiagnose, mens andre studier rapporterer så mange som 1 av 100. Langt flere gutter enn jenter får Aspergerdiagnose, men trolig fanges ikke jentene like godt opp som guttene fordi symptomene ofte er annerledes og mindre tydelig.

Overbelastning / meltdown

Aspergere føler seg lett stresset, blant annet på grunn av persepsjonsvanskene eller uforutsigbarhet. Tilsynelatende små bagateller kan utløse sterke reaksjoner som kan være vanskelig å forstå for utenforstående. Imidlertid skyldes reaksjonen skyldes stress som har bygget seg opp over tid. Alle mennesker har en tålegrense for stress, men vanskene Aspergere sliter med, gir et konstant stress. Det skal derfor mindre til før det skjer en reaksjon. Overbelastningsreaksjonene kan være svært ubehagelige og vonde. Det beste er å trekke seg unna og få være helt i fred.