Om foreningen

Foreningen Spekteret er en brukerstyrt organisasjon for voksne med autismespektertilstander, som arrangerer aktiviteter for medlemmene og jobber politisk for å fremme medlemmenes interesser. Foreningen ble stiftet i juni 2015, og har medlemmer over hele landet. Alle medlemmer som har lyst er velkommen til å engasjere seg i alle aktiviteter.

Foreningen Spekteret skal

 • Arbeide for å forbedre helsetilbudet
 • Skape sosiale aktiviteter
 • Gi kursing i viktige temaer
 • Påvirke politisk
 • Sikre juridiske rettigheter
 • Bidra til økt kunnskap, forståelse og inkludering

Vi har sosiale treff for medlemmene i Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen, Sandefjord, Tønsberg, Ski og Lillestrøm.

Andre aktiviteter i regi av foreningen hittil har vært  brettspillkvelder, samtalegrupper, skeiv gruppe, stressmestringskurs og foredrag.

Alt arbeid i foreningen er hittil gjort på frivillig basis. Vi gleder oss over medlemmer som bidrar stort på tross av store helsemessige og økonomiske kostnader.

Styret

Styret 2019/2020 består av

 • Styreleder Christian Brænden
 • Nestleder Anders Nor Berle
 • Kasserer Christian Brænden
 • Styremedlem Geir Hongrø
 • Styremedlem Gunn Heidi Knudseth-Michalsen
 • Styremedlem Henrik Kvamsdal
 • Styremedlem Natanael Waage

Kontaktinformasjon

Epost: post@spekteret.no

Kontonummer: 1503 63 24837

Organisasjonsnummer: 915 514 022

Postboks
Foreningen Spekteret
Postboks 6194 Etterstad
0602 Oslo

Vedtekter

§ 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er «Foreningen Spekteret», med kortform «Spekteret».

Foreningens formål er å arbeide for voksne med høytfungerende autisme sine interesser i samfunnet og skape tilbud og aktiviteter.

Foreningen er frittstående, uavhengig, livssynsnøytralt og partipolitisk nøytral.

Foreningen er en brukerstyrt organisasjon.

§ 2. Medlemskap

Foreningen har kun en medlemskategori, og alle betaler samme kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlem er kun de som har betalt kontingent for inneværende år. Betalingsfrist for kontigent er 1. april hvert år.

§ 3. Årsmøtet

Årsmøtet ledes av foreningens leder, eller av valgt møteleder dersom årsmøtet bestemmer dette.

Vedtak og valg skjer med alminnelig flertall av fremmøtte medlemmer.

Årsmøtet velger styre i samsvar med § 4 og valgkomitè med to medlemmer. Godkjenner regnskap, årsberetning og fastsetter budsjett.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai. Innkalling med dagsorden foretas av styret og sendes elektronisk til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Valgkomiteens innstilling til nytt styre skal foreligge til møtet. Saker som ønskes behandlet meddeles styret senest 6 uker før årsmøtet. Styret kan unntaksvis fremme saker som er foreslått senere.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte og andre plenumsmøter med 14 dagers varsel. Innkalling skal skje dersom minst 10 medlemmer fremsetter krav om dette.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 4. Styret

Foreningens daglige drift ivaretas av et styre som etter valg i årsmøtet skal bestå av leder og 7 medlemmer. Styrets leder må sittet minst en periode i styret tidligere. Styret velges for ett år og trer i funksjon etter avsluttet årsmøte. Minst 2/3 av styrets medlemmer må ha formell autismediagnose. Styret fordeler oppgaver seg i mellom.

Vedtak av styret fattes med alminnelig flertall, leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer være tilstede ved styremøte.

Før opptak av lån må foreningens vedtekter endres.

Alle tillitsvalgte har taushetsplikt om medlemmenes personlige forhold.

§ 5. Vedtektsendringer

Foreningens vedtekter kan endres ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag om vedtektsendringer må fremgå av innkallingen.

§ 6. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan skje når forslag om oppløsning har vært fremsatt for 2 årsmøter (ordinære og/eller ekstraordinære) og må vedtas på senest avholdt årsmøte av minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer. Foreningens midler ved oppløsningen tilfaller Frivillighet Norge.